GEGEVENSBESCHERMING

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig te werk en passen wij de modernste veiligheidsnormen toe om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt (“rechtmatigheid, eerlijke verwerking, transparantie”). Daartoe informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

1. Persoonlijke gegevens

“persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Verwerking der gegevens

“Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Beperking van de verwerking

“Beperking van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. Profiling

“profiling”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

6. Bestandssysteem

“bestand”: elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling op gecentraliseerde of gedecentraliseerde wijze dan wel functioneel of geografisch wordt bijgehouden.

7. Verantwoordelijke

“voor de verwerking verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld.

8. orderverwerker

“verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die of dat voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan een derde. De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd en de verwerking van die gegevens door die autoriteiten geschiedt overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

10. Derden

“derde”: Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

11. toestemming

Onder “toestemming” van de betrokkene wordt verstaan elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan in overeenstemming zijn met artikel 6, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming.

lit. a – f GDPR in het bijzonder:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;

c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

d. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO):

IP-adres

Datum en tijdstip van de aanvraag
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens per geval
Website waar het verzoek vandaan komt
Browser
Besturingssysteem en zijn interface
Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en gekoppeld aan de browser die u gebruikt, en waardoor bepaalde informatie naar de instantie stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Zij dienen om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functionaliteit hieronder worden toegelicht:

Cookies van voorbijgaande aard (voor dit a.)

Persistente cookies (zie b.).

a. Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Die SeDe sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.ssion-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

b. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

c. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde “third party cookies” zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij, en dus niet door de huidige website die u bezoekt. Houd er rekening mee dat u door het deactiveren van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

d. Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

e. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op onafhankelijk van de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. Wij raden u ook aan uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Andere functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Dit vereist gewoonlijk dat u verdere persoonsgegevens verstrekt die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde beginselen inzake gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Zij zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien wij samen met partners deelnemen aan promoties, wedstrijden, het afsluiten van contracten of soortgelijke diensten. U krijgt hierover meer informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners hun zetel hebben in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

Kinderen

Ons aanbod is voornamelijk gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen ons geen persoonsgegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een verleende toestemming, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde een bevestiging aanvragen via bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht op informatie

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie vragen over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie:

a. de doeleinden van de verwerking;

b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur;

e. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor extra kopieën die u persoonlijk aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten. Indien u de aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een gangbaar elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht om een kopie te ontvangen uit hoofde van lid 3 laat de rechten en vrijheden van andere personen onverlet.

(4) Recht op correctie

U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht om te worden gewist (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te wissen en wij zijn verplicht de persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

a. De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

b. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht om te worden gewist (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;

voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen, of

voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

(6) Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

b. de verwerking onwettig is en de betrokkene het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

d. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits:

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR; en

b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgebracht wanneer dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit laat het recht om gegevens te wissen (“recht om te worden vergeten”) onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(8) Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze met dergelijke direct marketing gepaard gaat. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kunt u, in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt het recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de desbetreffende verantwoordelijke persoon.

(9) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor u rechtsgevolgen heeft of dat u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien de beslissing:

a. noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,

b. is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c. met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de desbetreffende verantwoordelijke voor de verwerking.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zij hebben tevens het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij wonen, werken of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, waaronder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, hebben zij recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien zij van oordeel zijn dat hun rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van een verwerking van hun persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.

(2) Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor ze niet tot een specifieke persoon kunnen worden herleid. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt dit dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens dus onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de verklaring gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website gebruikt ook Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Gebruik van social media plugins

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende social media plug-ins: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan het merkteken op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij openen voor u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plug-in-provider de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt volgens de respectieve providers in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-in provider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijs gemaakte vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende plug-in-provider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in-provider bent ingelogd, worden de door ons verzamelde gegevens direct aan uw account bij de plug-in-provider toegewezen. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld naar de pagina linkt, slaat de plug-in provider deze gegevens ook op in uw gebruikersaccount en deelt ze publiekelijk met uw contacten. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat uw profiel bij de plug-in-provider aan u wordt toegewezen.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de hieronder meegedeelde verklaringen inzake gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve aanbieders van plug-ins en URL met hun kennisgevingen inzake gegevensbescherming:

a. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensbescherming: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e. T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

f. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

g. Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr. com/privacy.]

Integratie van Google Maps

(1) Wij gebruiken de Google Maps-dienst op deze website. Hierdoor kunnen wij u direct in de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw Google-profiel gekoppeld wilt worden, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in wordt verwezen naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar kunt u ook meer informatie krijgen over uw rechten in dit verband en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.